Gebruiksvoorwaarden


Servicevoorwaarden van SKY ECC-software

In alle gevallen is het gebruiksrecht van de bestelde software of de software die is geïntegreerd in de hardware die wordt verkocht door
HyArc B.V beperkt tot het gebruik van één enkele kopie van de software, met uitzondering van het recht op reproductie, wijziging of correctie van fouten. HyArc B.V is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de software, noch voor tijdelijke onbeschikbaarheid (met name als gevolg van correcties, updates of anderszins) of permanente onbeschikbaarheid van de software.
Als verkochte hardware of geleverde software wordt geleverd met een onderhouds- of updateservice van zijn leverancier, zal een bestelling voor deze hardware of software van
HyArc B.V ook bestaan ​​uit een bestelling voor deze service, waarbij ook de financiële voorwaarden worden vermeld.
HyArc B.V  kan ook zelf aanvullende diensten leveren of via de leverancier of externe leverancier, zoals een training en / of technische ondersteuning. Hiertoe zal een afzonderlijke overeenkomst worden opgesteld overeenkomstig de voorwaarden die door middel van aanbieding en aanvaarding zijn vastgesteld.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en Overeenkomsten, uitvoering van opdrachten en leveringen van
HyArc B.V.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met
HyArc B.V worden overeengekomen.
Indien om welke reden dan ook enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of van toepassing is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Artikel 1 Producten en diensten en toepasselijkheid van algemene voorwaarden

De hardware verkocht door
HyArc B.V is afkomstig van haar leverancier (s). HyArc B.V is een geautoriseerde distributeur van deze hardware. De technische specificaties en documentatie van deze hardware vallen onder de verantwoordelijkheid van deze leverancier (s) en worden door HyArc B.V onveranderd aangeboden.
Als de klant een product bestelt dat betrekking heeft op of software bevat, verleent de softwareleverancier de klant een gebruiksrecht voor de bestelde software of de software die is geïntegreerd in de verkochte hardware. De voorwaarden op basis waarvan dit gebruiksrecht wordt verleend en de verplichtingen die de klant tegenover de leverancier van de betreffende software aangaat, worden beschreven in een door de softwareleverancier uitgegeven licentie en worden door
HyArc B.V erstrekt wanneer deze software wordt verkocht. Dhe specifieke licentievoorwaarden van deze / deze softwareleverancier (s) kunnen ook worden geraadpleegd via de onderstaande link (s) en kunnen ook worden bekeken op de HyArc B.V-website.


Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten


Alle aanbiedingen en offertes gedaan door
HyArc B.V in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. Een Overeenkomst met HyArc B.V wordt pas gesloten na definitieve acceptatie of bevestiging van de bestelling en / of opdracht door HyArc B.V.
HyArc B.V  behoudt zich het recht voor om bestellingen en / of opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren, om ze alleen bij levering af te leveren of om vooruitbetaling te eisen.
Indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, heeft
HyArc B.V  het recht om derden in te schakelen voor de correcte uitvoering van de bestelling en / of opdracht die is gegeven. De kosten hiervan worden aan de Klant doorberekend conform de verstrekte offertes.
De klant zal te allen tijde alle gegevens en informatie verstrekken die nuttig en noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de diensten en alle medewerking verlenen. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de apparatuur, software en services die door
HyArc B.V in zijn organisatie worden geleverd.

Artikel 3 Prijzen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen of aangegeven, zijn alle prijzen en tarieven in Euro's, inclusief BTW.
De prijzen in een aanbieding zijn gebaseerd op levering franco op het adres van de klant en zijn exclusief BTW, toeslagen, kosten van levering, verzending, verpakking en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Als HyArc B.V ook diensten aan de klant levert (bijvoorbeeld ondersteuning), worden hiervoor afzonderlijke kosten vermeld en in rekening gebracht. Mochten er zich wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren, zoals de kosten van grondstoffen, materialen en arbeid, overheidsmaatregelen, verzekeringspremies, vrachttarieven, wisselkoersen, belastingen, enz., Na het sluiten van een overeenkomst tussen HyArc B.V en de klant of vóór levering is HyArc B.V gerechtigd om de geldende prijs redelijkerwijs aan te passen. In dat geval zal HyArc B.V de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elke prijsverhoging.